De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website, gepubliceerd op het domein floreingerbera.com.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten aangewend via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van de producten en diensten.

1. Gebruik van de Florein Gerbera’s website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Florein Gerbera’s en de houder van deze website alle zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaken van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Florein Gerbera’s en de houder van deze website garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Florein Gerbera’s en de houder van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

2. Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Florein Gerbera’s en de houder van deze website links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Florein Gerbera’s en de houder van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Florein Gerbera’s en de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

3. Informatie gebruiken

Florein Gerbera’s en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder tekstuele content, grafische content, logo’s, beeldmerken et cetera). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Florein Gerbera’s en/of de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk niet commercieel gebruik.

4. Wijzigingen

Florein Gerbera’s en de houder van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

5. Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is enkel het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Carambole
Red
12 cm

Overlay placeholder
Caramba Germini | Florein Gerbera's
Dakar Germini | Florein Gerbera's
Packman Germini | Florein Gerbera's
PowerBall Pomponi | Florein Gerbera's
White house gerbera | Florein Gerbera's
Westeros gerbera | Florein Gerbera's
Wannabe gerbera | Florein Gerbera's
Submarine gerbera | Florein Gerbera's
Sorbet gerbera | Florein Gerbera's
Scala gerbera | Florein Gerbera's
Romella gerbera | Florein gerbera's
Pre Semmy gerbera | Florein Gerbera's
Pre Extase gerbera | Florein Gerbera's
Pole Ice gerbera | Florein Gerbera's
Mariatta gerbera | Florein Gerbera's
Jetset gerbera | Florein Gerbera's
Glossy gerbera | Florein Gerbera's
Full moon gerbera | Florein Gerbera's
El Mundo gerbera | Florein Gerbera's
Dynamic gerbera | Florein Gerbera's
Dutch Pride gerbera | Florein Gerbera's
Don Leo gerbera | Florein Gerbera's
Debut gerbera | Florein Gerbera's
Candela gerbera | Florein Gerbera's
Bon Dia gerbera | Florein Gerbera's
Atlanta gerbera | Florein Gerbera's
Apollo gerbera | Florein Gerbera's
Alliance gerbera | Florein Gerbera's
Follow the flowers
Contact

    Florein impressie met raceauto