De inhoud van deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 8 november 2021.

1. Inleiding

Florein Gerbera's verwerkt persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar website. Wij doen dat om de bezoekers en gebruikers van onze website zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Door de inhoud van ons privacy- en cookiebeleid met je te delen, trachten we volledig transparant te zijn in de verschillende typen persoonsgegevens die wij verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en wat de rechten van bezoekers en gebruikers van onze website zijn met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens door Florein Gerbera's geschiedt volledig overeenkomstig met de eisen die de wet (AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming) daaraan stelt. Ons privacy- en cookiebeleid kan worden aangepast als daar een wettelijke of anderzijds dringende reden toe is. Als zodanig is het dan ook raadzaam om ons privacy- en cookiebeleid periodiek te raadplegen.

2. Wie is Florein Gerbera’s?

Florein Gerbera’s, gevestigd bij de veilig Flora Holland, is specialist op het gebied van gerbera’s. Met de modernste teelttechnieken zorgen wij jaarrond voor topkwaliteit bloemen. Ons assortiment omvat tientallen verschillende soorten gerbera’s, waaronder:

 • Grootbloemige gerbera’s
 • Germini’s
 • Pomponi’s
 • Gerbera Spider
 • GerberAquabox ®
 • GerminiAquabox ®
 • GerberaDiamond
 • Gerbera droge doos

Florein Gerbera’s (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67917399) is gevestigd op het adres De Bruidsbogerd 1 (2671 DK) te Naaldwijk. Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot ons privacy- en cookiebeleid, dan kun je ons te allen tijde een bericht sturen op het volgende e-mailadres: info@floreingerbera.com. Geef je de voorkeur aan telefonisch contact, bel dan met het volgende telefoonnummer: +31 174 628 363.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Florein Gerbera's?

Om je als bezoeker of gebruiker van onze website zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwerken wij de volgende categorieën aan persoonsgegevens.

Categorie ‘directe persoonsgegevens’

 • voornaam
 • achternaam
 • bedrijfsnaam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • betaalgegevens
 • overige persoonsgegevens die je middels correspondentie actief aan ons verstrekt

Categorie ‘indirecte persoonsgegevens’

 • IP-adres
 • sessie ID
 • gegevens over je activiteiten op onze website
 • type device (computer, tablet, smartphone, et cetera)
 • internetbrowser
 • besturingssysteem

4. Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben geenszins de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over bezoekers en gebruikers van onze website die jonger zijn dan 16 jaar. Dit, tenzij zij daar expliciet toestemming toe hebben verkregen van ouder(s) of voogd. Aangezien wij niet kunnen controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar, raden wij ouder(s) of voogd dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren).

Een dergelijke betrokkenheid kan immers voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: info@floreingerbera.com. Op jouw eerste verzoek zal de verzamelde informatie door ons worden verwijderd.

5. Waarom worden de voornoemde persoonsgegevens door Florein Gerbera's verwerkt?

Door Florein Gerbera's worden jouw persoonsgegevens slechts verwerkt als gevolg van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. Er bestaan voor Florein Gerbera's een drietal doelen en grondslagen waarom persoonsgegevens worden verwerkt. Dit zijn de volgende.
 • om het gebruik van onze website te analyseren (teneinde de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren)
 • om contact op te kunnen nemen met jou als klant, potentiële klant of relatie (teneinde onze dienstverlening uit te kunnen oefenen)
 • om je als klant, potentiële klant of relatie te kunnen informeren (teneinde je op de hoogte te kunnen stellen met betrekking tot wijzigingen in onze bedrijfsvoering, met betrekking tot wijzigingen in de door ons geleverde diensten en producten of met betrekking tot specifiek voor jou van toepassing zijnde relevante ontwikkelingen in ons vakgebied; al dan niet ingegeven door innovaties, wettelijke verplichtingen en dergelijken)

6. Hoe lang worden persoonsgegevens door Florein Gerbera's bewaard?

In algemeenheden kan worden gesteld dat Florein Gerbera's jouw persoonsgegevens niet langer bewaart dan dat noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens door ons in eerste instantie zijn verzameld. Dit, tenzij daartoe een wettelijke of anderzijds dringende verplichting bestaat.

CategorieBewaartermijn
Directe persoonsgegevensNiet langer dan noodzakelijk, tenzij een wettelijke bewaarplicht bestaat
Indirecte persoonsgegevensNiet langer dan noodzakelijk, tenzij een wettelijke bewaarplicht bestaat

7. Delen van persoonsgegevens

Florein Gerbera's zal in geen geval jouw persoonsgegevens verkopen aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om invulling te geven aan de uitvoering van onze overeenkomst met jouw kunnen door Florein Gerbera's organisaties worden ingeschakeld die als dienstverlener optreden.

Met organisaties die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te bewerkstelligen dat zij tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens waarborgen als dat door Florein Gerbera's geschiedt. Dergelijke organisaties dienen dan ook niet te worden beschouwd als ‘derde ontvangers’, maar juist als verwerkers. Voor jou als klant, potentiële klant of relatie van Florein Gerbera's blijven wij verantwoordelijk voor verwerkingen door onze dienstverleners.

Momenteel wordenjouw persoonsgegevens door ons gedeeld met de onderstaand gespecificeerde organisaties als gevolg van het feit dat wij gebruikmaken van de door hen geleverde producten en diensten.

Leverancier webhosting

 • ontvangt automatisch data die je als bezoeker of gebruiker van de website van Florein Gerbera's achterlaat op de in gebruik zijnde webserver(s), bijvoorbeeld door te navigeren over onze website of door contact met ons op te nemen middels webformulieren of per e-mail
 • van data die wordt achtergelaten op de webserver(s) worden periodiek back-ups gemaakt die zich eveneens bevinden op de in gebruik zijnde webserver(s)

Leverancier analytische programmatuur

 • ontvangt automatisch data die je als bezoeker of gebruiker van de website van Florein Gerbera's achterlaat op de in gebruik zijnde webserver(s) als gevolg van het feit dat Florein Gerbera's gebruikmaakt van de door de leverancier ter beschikking gestelde analytische programmatuur
 • van data die wordt achtergelaten op de webserver(s) worden periodiek back-ups gemaakt die zich eveneens bevinden op de in gebruik zijnde webserver(s)

8. Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen worden door Florein Gerbera's geen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. In casu betreft het besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar menselijke (ter illustratie van een medewerker van Florein Gerbera's) tussenkomst toe is benodigd.

9. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als klant, potentiële klant of relatie van Florein Gerbera's heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door Florein Gerbera's in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Florein Gerbera's en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Met gegevensoverdraagbaarheid wordt bedoeld dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar je of naar een ander (een door aan te duiden organisatie) te laten sturen. Het overdragen van gegevens kan bijvoorbeeld geschieden middels een digitaal .xlsx-bestand (Microsoft Excel).

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het volgende e-mailadres: info@floreingerbera.com.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek inzake persoonsgegevens door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan jouw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit, ter bescherming van jouw privacy. Opvolgend zullen wij zo spoedig mogelijk, maar tenminste binnen een viertal weken, reageren op jouw verzoek.

Wij doen ons uiterste best om jouw recht op privacy te respecteren. Als je van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan vernemen wij dat als vanzelfsprekend graag. Bovendien willen wij je erop wijzen dat je desgewenst de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

10. Links

Op de website van Florein Gerbera's worden diverse verwijzingen gegeven naar websites van externen. Florein Gerbera's is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze externen persoonsgegevens verwerken. Wens je daarover meer informatie te vergaren, raadpleeg dan het privacybeleid van de desbetreffende organisatie.

11. Cookies (of vergelijkbare technieken) die door Florein Gerbera's worden gebruikt

Op onze website maken wij gebruik van een tweetal typen cookies. Een cookie is eigenlijk niets anders dan een klein tekstbestandje dat bij jouw bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor jouw gebruiksgemak. De typen cookies die wij gebruiken zijn de volgende.

Analytische cookies; middels dit type cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen en maken wij derhalve geen inbreuk op jouw privacy. Analytische cookies worden door ons enkel gebruikt om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Met de inzichten die wij verkrijgen als gevolg van de analyse van bezoekersstromen, kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze website voor je verbeteren.

CookieDoelOpslagperiode
_gat_[property-id]Wordt gebruikt om het aantal serververzoeken te verlagen1 minuut
_gidWordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers24 uur
_gaWordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers26 maanden

Functionele cookies; middels dit type cookies worden enkel indirecte persoonsgegevens opgeslagen. Op individuele basis leiden deze gegevens niet tot inbreuk op jouw privacy. Een voorbeeld van een indirect persoonsgegeven dat door ons in een functionele cookie wordt weggeschreven, is de PrivacyCookieNotice. De PrivacyCookieNotice stelt ons in staat om gedurende je aanwezigheid op onze website te onthouden of je wel of niet onze cookiemelding heeft gesloten. Onthouden we jouw keuze niet, dan wordt de cookiemelding op iedere pagina van onze website opnieuw aan je getoond.

CookieDoelOpslagperiode
__Secure-3PSIDCCWordt gebruikt om een profiel op te bouwen van de interesses van de websitebezoeker om relevante en gepersonaliseerde Google-advertenties te tonen1 jaar
__Secure-1PSID
__Secure-3PAPISID
__Secure-1PAPISID
__Secure-1PAPISID
Wordt gebruikt om voor targetingdoeleinden om een profiel op te bouwen van de interesses van de websitebezoeker om relevante en gepersonaliseerde Google-advertenties te tonen2 jaar
SIDWordt gebruikt om advertentieweergave of retargeting te bieden en om fraudepreventie te bieden2 jaar
SIDCCWordt gebruikt om de identificatie van vertrouwd webverkeer te bieden1 jaar
HSIDWordt gebruikt om fraudepreventie te bieden2 jaar
SSID
SAPISID
APISID
Wordt gebruikt om gepersonaliseerde advertenties weer te geven op Google-sites, op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties. Met SSID-, APISID- en SAPISID-cookies kan Google gebruikersinformatie verzamelen voor video's die door YouTube worden gehost2 jaar
_GRECAPTCHAWordt gebruikt om spambeveiliging te biedenZolang de sessie duurt
1P_JARWordt gebruikt om sitestatistieken te verzamelen en conversieratio's bij te houden1 maand
NIDWordt gebruikt om advertentieweergave of retargeting te bieden, gebruikersvoorkeuren op te slaan6 maanden
OTZWordt gebruikt om voor het bijhouden van bezoekersstatistieken1 maand
CONSENTWordt gebruikt om voorkeuren voor cookietoestemming op te slaan20 jaar
DVWordt gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker en andere informatie op te slaan. Dit omvat met name de voorkeurstaal, het aantal zoekresultaten dat op de pagina moet worden weergegeven en de beslissing of het Google SafeSearch-filter al dan niet moet worden geactiveerd2 jaar
OGPCWordt gebruikt om de functionaliteit van Google Maps mogelijk te maken1 maand
wp_woocommerce_session_*Wordt gebruikt uitgevoerde handelingen op de website op te slaanZolang de sessie duurt
woocommerce_cart_hash
woocommerce_items_in_cart
Wordt gebruikt om artikelen in het winkelwagentje op te slaanZolang de sessie duurt

Wil je bewerkstelligen dat jouw internetbrowser in het geheel geen (of slechts in beperkte mate) cookies opslaat, dan kun je jouw internetbrowser als zodanig configureren. Bovendien kun je alle informatie die in het verleden middels cookies is opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone verwijderen via de instellingen van de door jou gebruikte internetbrowser.

Onderstaand tref je een overzicht aan met de meest gebruikte typen internetbrowsers. Activeer je de link toebehorende tot de internetbrowser die je gebruikt, dan wordt je doorverwezen naar een webpagina alwaar je de instellingen van jouw webbrowser kunt aanpassen en alwaar je cookies kunt verwijderen.

12. Hoe Florein Gerbera's jouw persoonsgegevens beveiligt

Florein Gerbera's neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens bijzonder serieus en derhalve worden door ons passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens door ons niet goed worden beveiligd of je hebt aanwijzingen van misbruik, neem dan vooral zo spoedig mogelijk contact met ons op via het e-mailadres: info@floreingerbera.com.

Om je een indruk te geven van de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens beveiligen, is onderstaand een overzicht gespecificeerd met enkele maatregelen die door ons worden aangewend.

 • de webserver van Florein Gerbera's bevat beveiligingssoftware (waaronder een firewall)
 • gegevensoverdracht met de webserver van Florein Gerbera's vindt plaats via een internetverbinding die is beveiligd conform het TLS-protocol (zie hiertoe de vermelding van ‘https’ en het groen gekleurde hangslotje in je adresbalk)
 • DKIM, SPF en DMARC (drie internetstandaarden) worden door ons toegepast om te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, kunnen worden beschouwd als spam of zijn bedoeld om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) die door Florein Gerbera's wordt gehanteerd ten behoeve van het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (gedurende het omzetten voegen we een digitale handtekening toe die voorkomt dat je kunt worden omgeleid naar een onjuist IP-adres)

Carambole
Red
12 cm

Overlay placeholder
Caramba Germini | Florein Gerbera's
Dakar Germini | Florein Gerbera's
Packman Germini | Florein Gerbera's
PowerBall Pomponi | Florein Gerbera's
White house gerbera | Florein Gerbera's
Westeros gerbera | Florein Gerbera's
Wannabe gerbera | Florein Gerbera's
Submarine gerbera | Florein Gerbera's
Sorbet gerbera | Florein Gerbera's
Scala gerbera | Florein Gerbera's
Romella gerbera | Florein gerbera's
Pre Semmy gerbera | Florein Gerbera's
Pre Extase gerbera | Florein Gerbera's
Pole Ice gerbera | Florein Gerbera's
Mariatta gerbera | Florein Gerbera's
Jetset gerbera | Florein Gerbera's
Glossy gerbera | Florein Gerbera's
Full moon gerbera | Florein Gerbera's
El Mundo gerbera | Florein Gerbera's
Dynamic gerbera | Florein Gerbera's
Dutch Pride gerbera | Florein Gerbera's
Don Leo gerbera | Florein Gerbera's
Debut gerbera | Florein Gerbera's
Candela gerbera | Florein Gerbera's
Bon Dia gerbera | Florein Gerbera's
Atlanta gerbera | Florein Gerbera's
Apollo gerbera | Florein Gerbera's
Alliance gerbera | Florein Gerbera's
Follow the flowers
Contact

  Florein impressie met raceauto